Semalt Islamabad hünärmeni: Referrer spam näme we ondan nädip saklanmaly?

Her gün web sahypaňyzyň traffigine gözegçilik edip, özüne çekiji bolýar öýdýän bolsaňyz, ugrukdyryjy spam blogyňyzy basmagy ähtimal. Google Analitika hasabyňyzda sahypaňyza ýokary hilli traffik goşýan ýaly görünýän giriş baglanyşyklaryny görüp bilersiňiz, ýöne bu düýbünden ýalňyş. Giriş baglanyşyklarynyň salgylanma çeşmelerini içgin seljereniňizde, best-seo-offer.com, Get-Free-Traffic-Now.com, 4webmasters.org, best-seo-solution.com ýaly käbir geň domen atlaryny görersiňiz. , düwmeler-for-website.com, 7makemoneyonline.com, blackhatworth.com, ilovevitaly.com, priceg.com, resellerclub.com, prodvigator.ua, savetubevideo.com, kambasoft.com, screentoolkit.com we superiends.org.

Semaltyň ýokary hünärmeni Sohail Sadyk, käbir usullar bilen ugrukdyryjy spamdan dynmagyň mümkindigini kepillendirýär.

Spam näme?

Web sahypaňyzy ýaňy döredip, SEO etmedik bolsaňyz, sahypaňyzyň traffigi bolmazlygy ähtimal. Unknownöne näbelli çeşmelerden trafik alýan bolsa, bu traffigiň nireden gelýändigini we Google Analytics hasabyňyz bilen nähili baglanyşýandygyny bahalandyrmaly. Someadyňyzda saklamaly käbir beýleki domen atlary: socialseet.ru, oo-8-oo.ru, vodkoved.ru, iskalko.ru, myftpupload.com, luxup.ru, websocial.me, slftsdybbg.ru, ykecwqlixx.ru, seoexperimenty.ru, econom.co, darodar.com, edakgfvwql.ru, maslahat forum.info. Islendik bir spam, Google Analytics hasabyňyza spamerler tarapyndan goşulýar we bökmek derejesi 100% -e çenli. Gözleg motorlary , beýleki saýtlardaky baglanyşyklar, banner mahabatlary we e-poçta ýaly zatlar sizi bu şübheli web sahypalaryna gönükdirip biler. Tehniki nukdaýnazardan seredeniňde, Google Analytics hasabyňyza HTTP haýyşlaryny iberýär we şol haýyş web serweriňize iberilýär. Salgylanýan spamyň IP adresini tapyp, Google Analytics hasabyňyzda blokirlemeli bolarsyňyz. Salgylanma statistiki web derňewinde peýdalydyr we haýsy web sahypalarynyň iň köp traffigi döredýändigini kesgitleýär. Mundan başga-da, täsirli we güýçli marketing strategiýalaryny düzmekde möhüm rol oýnaýar we internetdäki sahypaňyzyň howpsuzlygyny üpjün etmäge kömek edýär.

Spamerler ony nähili ulanýarlar?

HTTP salgylanmasy üýtgetmeler üçin elmydama açyk we aňsatlyk bilen redaktirläp bolýar, bu web ussatlary üçin şübheli we spamçylar üçin peýdaly. Hakerler we spamerler, adatça, salgylanma häsiýetini mahabatlandyrmak isleýän web sahypasyna üýtgedýärler. Şeýle zatlary saýlamagynyň iki esasy sebäbi bar.

Trafigi köpeltmek

Spamerler ýasama salgylanma URL-leri bilen ýüzlerçe müňlerçe sahypalara girmäge mümkinçilik berýän awtomatiki skriptleri döredýärler, adatça günde on gezekden köp. Web ussalary we bloggerler traffigiň köpelendigini görüp bilerler we Google analitika hasaplarynda täsirler köp bolýar. Bu galp URL-ler köplenç AdSense hasabyňyzy aldamak we gündelik faýllaryňyzy redaktirlemek üçin ulanylýar. Spamerleriň sahypalary siziň adyňyzdan traffik almaz ýaly, olary Google Analytics hasabyňyzda süzüp bilersiňiz.

Daşarky baglanyşyklary köpeltmek

Käbir bloglar we saýtlar köp sanly salgylanma çap edip biler we sahypalaryna gaýdyp baglanyşyklary öz içine alyp biler. Bu, spamçylara we hakerlere öz web sahypalary üçin köp baglanyşyk döretmäge mümkinçilik berer, netijede gözleg motorynyň derejesini ýokarlandyrar.

Referüz tutýan spamy nädip saklamaly?

WordPress web sahypasyny dolandyrsaňyz, “Stop Web Crawlers” atly bir plugin gurup, ugrukdyryjy spamy aňsatlyk bilen saklap bilersiňiz. Bu plugin ýa-da internetden göçürip alyp bolýar ýa-da dostundan karz alyp bolýar. Gurlandan soň, bu WordPress sahypaňyzy belli bir derejede spamdan gorar.

mass gmail