“Semalt”, ykjam dostlukly bolmak Google reýtingiňize kömek etmegiň sekiz usulyny hödürleýär


“Statista” -nyň pikiriçe, smartfonlaryň global ulanylyşy takmynan ýokarlanar Bütin dünýäde 4 milliard. Bu adamlaryň köpüsiniň hatda kompýuterleri hem bolmazlygy mümkin. Döwrebap iş hökmünde bu ugurdan mahrum bolup bilmersiňiz. Web sahypaňyzdaky ulanyjylaryň ýarysyndan gowragy içerde gider ilkinji üç sekunt ykjam däl bolsa.

Jübi optimizasiýasyndan aýlanyp geçmek ýa-da ykjam enjamlar üçin web sahypaňyzy dogry görkezmek, işiň ösmeginiň möhüm bölegi bolar. Bu gün ykjam optimizasiýanyň indi näme üçin mümkin däldigi barada sekiz dürli mysaldan geçeris; zerurlykdyr. Aşakda ykjam optimizasiýany güýçlendirmek üçin şu gün ulanyp boljak sekiz maslahat.
  • Jübi dizaýnynyň esaslaryny biliň
  • Uýgunlaşdyrylan dizaýnyňyzyň bardygyna göz ýetiriň
  • Çaltlaşdyrylan ykjam sahypalar (AMP) bilen web sahypa dörediň
  • Adingükleme wagtyňyzy gowulandyryň
  • Ygtybarly öý eýesiniň bardygyna göz ýetiriň
  • Suratlaryňyzy optimizirläň
  • Gödek mahabaty aýyryň ýa-da üýtgediň
  • SEO hünärmenini işe alyň

1. Jübi dizaýnynyň esaslaryny bilmek


Google-yň dörediji blogy bize dört zady ýatda saklamaly. Biz bolmaly çalt, özüne çekiji, ygtybarly we birleşdirilen. Bu dört ugur, işiňiziň islendik ugruna degişlidir. Emma web sahypamyzdakylary nädip ulanmaly?

Jübi dizaýnynyň esaslary ýönekeýligi talap edýär. Web sahypaňyzyň ykjam wersiýasyna seretseňiz, uly teksti, ulanmagy aňsat nawigasiýa we anyk bir maksady görersiňiz. Adamlaryň sahypaňyza girenlerinde näme girýändiklerini bilýändigine göz ýetiriň. Olara hödürlemeli zatlaryňyzy öňe goýuň.

Birinji ekranda gaty gysganman, mümkin boldugyça synap görüň. Müşderini özüne çekiji sözler bilen çekiň. Mysal üçin, Semaltyň web sahypasy derrew ünsümiziň awtomatlaşdyrylan mahabat platformasyna gönükdirilendigini aýdýar. Şeýle hem, web sahypaňyzy derňemegi teklip edýär. Çalt we gönümel, web sahypaňyz bolmaly.

2. Dizaýnyňyzy uýgunlaşdyryň

Bu barada ykjam dizaýnda size heläkçilik kursyny bermegi meýilleşdirmeýäris. Size berjek zadymyz, dizaýnyňyzy uýgunlaşdyrmak üçin ýatlatma. Birnäçe meşhur web dizaýn web sahypalary ýa-da ştatdan daşary işçiler bu prosesi nädip başdan geçirmelidigini bilýärler. Ortaça sarp ediji hökmünde bu netijeliligi kesgitlemegiň iň gowy usuly web sahypasyna seretmekdir.

Web sahypasynyň daşky görnüşine garaşýan zatlaryňyza esaslanmak möhümdir. Bu barada gödek pikiri kagyz ýüzüne çyzyp bilersiňiz, ýöne bir zady saýlamazdan ozal iki pikiriň üstünde işlemäge synanyşyň. Eger başarnykly dizaýner bolsaňyz, işiňizi şu ýerden başlarsyňyz.

Başga hemmeler üçin bäsdeşiňiziň näme edýändigine göz aýlaň. Mysal üçin, aýakgap kompaniýasy bolsaňyz, Zappos, Nike ýa-da Reebok ýaly web sahypalaryna gowy mysal hökmünde seredip bilersiňiz. Esasy, üstünlikli adamlaryň edýän işlerine meňzeýän iş temasyny tapmak. Otherwiseogsam, bu mysallary internetdäki ştatdan daşary dizaýnerlere görkezersiňiz. Bu pikir, ogurlamak däl-de, dizaýny boýunça gowulaşmak.

3. Çaltlandyrylan ykjam sahypalar tarapyndan goldanýan web sahypasyny dörediň


AMP platformasy bilen ylalaşýan web sahypalaryny döretmäge kömek etmek üçin Google-yň döreden esasy görkezijisidir. Olaryň web sahypasynda, mowzuga düşünmek ýolunda başlamak üçin birnäçe dürli mysallar we gollanmalar bar. Öňki bölümimizdäki ýaly, muny näderejede alýandygyňyz, web dizaýnyna ukyplydygyňyza baglydyr.

Adaty sarp ediji meniň ýaly bolsaňyz, häzirki tendensiýalara eýermegiň möhümdigine düşünmek gaty möhümdir. Mobileöne ykjam web sahypasynyň nämä mätäçdigini bilmek üçin web dizaýny hakda hemme zada düşünmek hökman däl. Web dizaýneri bilen gürleşjek bolsaňyz, AMP-de ýöriteleşen birini tapyp, saýlawyňyzy azaldyp bilersiňiz.

Şeýle hem, ykjam ulanyjylaryň nämä garaşýandyklary barada düşünje almak isleseňiz, AMP web sahypasynda ulanmaga taýyn şablonlar bar. Olarda blog ýazgylary, hereketlere çagyryş we fon wideolary bar. Näme gözleýän bolsaňyz, AMP işe başlamagyň ajaýyp usulydyr.

4. Sahypanyň ýükleniş wagtyny nädip gowulandyrmaly

Sahypanyň tizligi, sahypanyň iň gowy SEO amallarynyň yzygiderli bölegi. Jübi optimizasiýasyna ünsi jemleýärsiňizmi ýa-da ýok, has çalt sahypa, adamlaryň iberýän habaryna seretmek üçin has çalt wagty aňladýar. Bu gaty uzaga çekse, olary ýitirersiňiz.

Sahypaňyzyň tizligini ýokarlandyrmagyň açary, islenmeýän bulaşyklygy ýok etmekdir. Suratlaryňyzyň we faýllaryňyzyň göwrümini azaltmak bilen ýönekeý başlaň. Sahypaňyzda bolup biljek gereksiz faýllary aýyryň. HTML-de ulanylmadyk sahypalary we kod düşündirişlerini aýyryň.

Hil bilen ululygyň arasynda deňagramlylygy tapmak esasy zat. Altmyş ýyl mundan ozal ajaýyp jikme-jik surata ýa-da işiňize eýe bolmak, arassa aýratynlykdyr, ýöne ekran adamlary ortaça 17 dýuým we eliňiziň ululygynda görse, ullakan bolmaz.

5. Ygtybarly öý eýesini saýlaň


Adingükleme wagtyny gowulandyrmagyň başga bir usuly, ýeterlik öý eýesiniň goşulmagydyr. Iň köp ulanjak öý eýesi, adaty sahypa girýänlere bagly bolar. Şeýle-de bolsa, üçünji tarap çeşmeleriniň aşagyndaky synlara esaslanyp öý eýesini gözläň.

Meşhur mysallara iHost, GoDaddy we BlueHost degişlidir. Bularyň hemmesi web sahypaňyza ýüz tutmak üçin domen adyny berip biljek başarnykly ýer eýeleridir. Bäsleşik bilen deňeşdirilende has ýokary bahalara eýe.

Käbir öý eýeleri sebitiňizde ýöriteleşip bilerler. Mysal üçin, hosting we dizaýny Wix we Wordpress ýaly web sahypalary arkaly birleşdirip bilersiňiz. “Shopify” elektron telekeçilik platformasyny öndürmek isleýänlerde ýöriteleşen başga bir mysaldyr.

6. Suratlaryňyzy optimizirläň

Sahypaňyzda dolandyryp boljak ýönekeý bir ýer, şekilleriň optimizasiýasydyr. Mobileokary ölçegli şekil ykjam saýtda kän bir peýdaly däl. Sizi haýallatmakdan başga-da köp zat edenok. Mundan başga-da, uly surat sahypanyň isleýşiňizden has möhüm bölegini alyp biler.

Arza bermek bilen yzygiderli ýüklemek suratlaryňyza ilki bilen pes hilli surat ýüklemäge mümkinçilik berýär. Sahypa ýüklenenden soň, nämeleriň bolup geçýändigini bilmek üçin sahypaňyzy ýeterlik görerler. Bu wagta çenli sahypada ýokary hilli şekil bolar.

Şeýle hem mazmuny suratlardan has ileri tutýan yza süýşürilen ýüklemäni saýlap bilersiňiz. Öňe gidiş ýükleme meňzeş, ýöne pes hilli opsiýasyz. Bu opsiýa has "hil ýok", sebäbi ulanyjy okaýarka sahypaňyz bölekleýin boş wagt geçirer.

Sahypaňyzda köp sanly surat bar bolsa, ýalta ýüklemek başga bir wariant. Bu amal, ýokary hilli suratlary kiçijik suratlar bilen çalyşýar, diňe kiçi düwmä basanyňyzdan soň has ýokary hilli warianty ýükleýär. Elektron telekeçilikde işleýänler üçin ajaýyp wariant, sebäbi çalt ýüklenjek az sanly sahypada ähli önüm kategoriýasyny görkezmäge mümkinçilik berýär.

7. Obtrusive mahabaty aýyryň ýa-da üýtgediň

Mahabat köp adamlar üçin zerur ýamanlykdyr. Web sahypaňyza tomaşa edýänleriň hiç biri täjirçilik islemeýär, ýöne olar henizem maliýeleşdirmegiň täsirli usulydyr. Her niçigem bolsa, adamlary ýapyşmaga höweslendirmek üçin mahabatlary ýapmagy makul bildim. Peopleöne adamlaryň tölemäge taýyn marketingi başga bir gezek çekişme.

Köne moda pop-uplary adamlary sahypaňyzdan hemişelik ýüz öwürmegiň ajaýyp usulydyr. Peýdaly maglumatlar bilen sahypadan almak munuň üçin çalt ýol. Muňa derek, olary üst-üstündäki pop-up bilen çalyşmak islärsiňiz. Bular henizem ekrany petiklär, ýöne şol bir ekranda aňsat "x" bilen ykjam brauzerlerde işlemek has aňsat.

Banner mahabatlaryny mahabatyň has organiki usullary bilen çalyşmagy göz öňünde tutuň. Peýdaly mazmun bilen gelen bolsalar, adamlar muny peýdaly çeşme hasaplarlar. Şeýle hem mahabatyň has peýdaly böleklerinden biri bolan sözme-söz has ýakyn bolar.

8. Semalt bilen SEO hünärmenini işe alyň


SEO-nyň häzirki zamanasynda üýtgeýän gurşaw çylşyrymlaşmagyny dowam etdirýär. Siziň üçin täsirli prosesi kepillendirip biljek iň oňat usul, hünärmenlerimiziň biri bilen çekişmekdir. “Semalt” dizaýn kompaniýasy bolmasa-da, gönükdirmelerden we çalt girmekden gaça durmak bilen SEO sahypaňyzy çalt ýüklemegiň açarydyr.

Web sahypamyz seljerijisi, SEO-ny gowulaşdyryp boljak hereketli usullary görkezip biler. Hünärmen işe almak bilen jübütläň, esasy gözleg terminologiýasy we ykjam enjamlar üçin web sahypaňyzy optimizirläp bilersiňiz.

Netije

Bu tagallalaryň birini dowam etdirseňiz, özüňize kän bir üstünlik gazanyp bilmersiňiz. Allöne ähli ugurlar boýunça utgaşdyrylan hüjüm bilen, öňe gitmek üçin zerur bilimler bilen özüňizi ýaraglandyryp bilersiňiz. HTML bilen gowy işleýän dizaýn hünärmeni ýa-da gündelik işewür adam bolsaňyzam, bu maslahatlar başlamaga kömek edip biler.

Jübi we iş stoluny öz içine alýan optimizasiýa üçin bu mesele boýunça hünärmenler toparymyza ýüz tutup bilersiňiz. “AutoSEO” hyzmatymyzyň synagy bilen, sizi “Google” -e çykarmak üçin hereketli maksatlara ýetip başlarsyňyz.

mass gmail